หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
227
24


โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,864,322 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,781,250 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,997,787 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 765,305 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 594,631 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 541,312 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 490,012 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 370,139 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 355,082 ครั้ง
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
เข้าชม 318,486 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ผลงานทางวิชาการ
เป็นนำกล่าวถวายรายงานเป็นประจำทุกปี ๒๕๔๘-๒๕๖๕
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
30-09-64 - ผ่านการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
19-09-64 - ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตและการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพผลงาน วิจัยและนวัตกรรม
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
25-09-64 - สัมมนาวิชาการ เรื่อง พุทธนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ยุค NEXT Normal
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
26-09-64 - Has Successfully Completed an English is easy General Knowledge Quiz
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
19-09-64 - ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานรูปแบบออนไลน์
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
01-03-64 - ได้เข้าร่วมรับชมการเสวนาออนไลน์ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
19-05-64 - ผ่านการอบรมออนไลน์และประเมินแบบทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
16-09-64 - ได้เข้าร่วมชมการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ " ถอดบทเรียนกาประเมินแบบ New Normal จากมุมมองของหน่วยงานต้นสังกัด และ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
23-01-65 - ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ รหัสผู้ประเมิน AS62-10653
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
11-02-65 - ได้เข้าร่วมการอบรม โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
โดย : นายพีรภัทร์ ตรงดี
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
11-02-65 - ได้เข้าร่วมการอบรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โดย : นายพีรภัทร์ ตรงดี
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
31-05-64 - สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา
โดย : นายพีรภัทร์ ตรงดี
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
12-09-64 - ได้เข้าร่วมการประชุมสัมนาทางวิชาการ "ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพยุคใหม่" "ภาวะผู้นำทางวิชาการและการนิเทศการศึกษา "
โดย : พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
05-09-64 - ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพยุคใหม่" ผ่านระบบ Online
โดย : พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
01-07-64 - เข้าร่วมงาน ๖๐ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬารำลึก และสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)" ทางระบบออนไลน์ จำนวน ๘ ชั่วโมง
โดย : พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
19-05-64 - ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์ เรื่องหลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
โดย : พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
19-05-63 - ได้ผ่านการอบรมออนไลน์และประเมินแบบทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
24-03-64 - ได้เข้าร่วมโครงการการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านช่องทาง Facebook Live : สมศ.
โดย : พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
ผ่านการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ พ.ศ.2564
โดย : พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา